Zásadní změny v daňových předpisech by měly procházet standardním legislativním procesem

Tisknout
Publikováno 28.01.2020

Brno, 29. ledna 2020 - Již dříve jsme upozorňovali na nález Ústavního soudu, který jednoznačně uvedl, že povinnosti daňových subjektů je možné stanovit pouze právním předpisem. Na tuto nezbytnou změnu soud stanovil i dostatečně dlouhou lhůtu, a to do konce letošního roku.

Velmi nás tedy překvapilo zjištění, že v rámci projednávání novely daňového řádu byl poslankyní Miloslavou Vostrou načten komplexní pozměňovací návrh k §72 daňového řádu, který má být podle jeho odůvodnění reakcí právě na uvedený nález,“ říká vedoucí Sekce správa daní a poplatků, Tomáš Hajdušek.Po úvodním vyhodnocení předloženého textu považujeme zvolené řešení v některých ohledech za problematické, které neodpovídá plně závěrům  nálezu Ústavního soudu,“ doplňuje Hajdušek.

Komora zastává názor, že takto zásadní  změny nemohou být prováděny  mimo standardní legislativní proces, kdy dochází k obcházení meziresortního připomínkového řízení a odborné veřejnosti. Jen tak je možné zajistit, že navržené řešení nepotká stejný či podobný osud jako ustanovení § 72 odst. 1 daňového řádu, který Ústavní soud svým výše zmíněným nálezem zrušil.

Člen Prezidia a vedouce Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří Nesrovnal, upozornil na skutečnost, že i samo Ministerstvo financí ČR v minulosti uvádělo, že všechny zásadní změny v daňovém řádu musí projít standardním legislativním procesem. „Příkladem je např. pozitivní změna ve lhůtách pro podání daňového přiznání, kterou Komora od počátku podporovala. Tento návrh však Ministerstvo financí odmítlo s tím, že je nutné jej projednat v rámci standardního legislativního procesu, a je tak součástí novely daňového řádu (viz stanovisko vlády ke sněmovnímu tisku č.365),“ doplnil Nesrovnal. 

V tuto chvíli je dostatek času na to, aby byl návrh nového znění §72 daňového řádu projednán v rámci standardního legislativního procesu, připomínkován ze strany odborné veřejnosti a schválen tak, aby byl účinný v souladu s nálezem Ústavního soudu od 1.1.2021.

Ing. Tomáš Hajdušek​    
vedoucí Sekce správa daní a poplatků                
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
člen Prezidia KDP ČR, vedoucí sekce DPPO

 
T: 602 427 342
E: tomas@hajdusek.cz
T: 602 771 822
E: nconsult@nconsult.cz
 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 974 daňových poradců a eviduje 1 137 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.


Název souboru Velikost
Zásadní změny v daňových předpisech by měly procházet standardním legislativním procesem.pdf 527KB Stáhnout