Zavedení trestnosti přípravy trestného činu daňového povede ke kriminalizaci podnikatelského prostředí

Tisknout
Publikováno 03.03.2015

Brno, 3. března 2015 - Komora daňových poradců ČR považuje připravovanou novelu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění navrhovaných změn, za zásadní krok ke kriminalizaci podnikání a k významné destrukci profese advokáta a daňového poradce. Trestní právo by mělo být až poslední možností, jak řešit problémy v oblasti daní. V boji proti daňovým únikům jsou v poslední době připravována a mnohdy již i schválena daňová opatření, kterými lze danou oblast postihnout.  Jde o typický příklad, kdy kvůli jednotlivým individuálním kauzám z oblasti daně spotřební a na ni navazující DPH je zaváděno zcela obecné plošné opatření, které se dotkne v zásadě všech osob a může mimo jiné způsobit kriminalizaci podnikání.

Komora daňových poradců ČR plně podporuje boj proti nezákonnému krácení daně a karuselovým obchodům sloužícím k neoprávněnému inkasu DPH ze státní pokladny. Nicméně Komora daňových poradců ČR považuje připravovanou novelu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění navrhovaných změn § 240 obsahující zavedení trestnosti přípravy trestného činu daňového a současné zpřísnění § 240 odst. 3) za zásadní krok ke kriminalizaci podnikání a k významné destrukci profese advokáta a daňového poradce. Návrhy změn u těchto ustanovení byly vloženy až v rámci připomínkového řízení a nebyly předmětem řádného připomínkového řízení, důsledky zákonné úpravy tedy nebylo možno zvážit a negativní vliv na občany, podnikatele a představitele dotčených profesí komentovat, ani v běžném legislativním procesu argumentovat. Komora daňových poradců podporuje, z důvodů dále uvedených, vypuštění jak zavedení trestnosti přípravy trestného činu krácení daně v § 240, tak především v této souvislosti odmítá rozšíření povinnosti překazit trestný čin daňový z § 367 odst. 1 trestního zákona i o povinnost překazit přípravu trestného činu daňového.

Trestní právo by mělo být až tou poslední možností, jak řešit problémy v oblasti daní. Problémy s výběrem daní by měly být řešeny především daňovými nástroji, srozumitelnými a aplikovatelnými daňovými zákony a důsledným výkonem správy daní. Považujeme za důležité upozornit a zdůraznit skutečnost, že v poslední době, tj. v letech 2014 a 2015, jsou připravována, ale již i schválena, mnohá silná daňová opatření, jejichž cílem je právě boj proti daňovým únikům. Namátkou je možné uvést rozšíření okruhu přenesení daňové povinnosti, zavedení kontrolního hlášení (zákon č. 360/2014 Sb.), zpřísnění v oblasti daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.), např. zpřísnění v delegaci, v oblasti pokut, prodloužení prekluzivní lhůty v případě trestního stíhání (zákon č. 267/2014 Sb.), dále zavedení hlášení osvobozených příjmů u fyzických osob, o kterých správce daně neměl dříve informace (zákon č. 267/2014 Sb.), nové kauce a pokuty v oblasti spotřebních daní, návrh na zavedení elektronické evidence tržeb v hotovosti, návrh zákona o prokazování původu majetku a podobně. Všechna tato opatření a úpravy daňových zákonů nabývají, resp. mají nabýt, účinnosti od 1. 1. 2015 či od 1. 1. 2016, případně v průběhu tohoto období. Z tohoto vyplývá, že v tuto chvíli není možné hovořit o tom, zda jsou nebo nejsou tato opatření a novelizovaná ustanovení daňových zákonů dostatečně účinná, protože jejich dopad není možné v tuto chvíli vyhodnotit. Za této situace zásadní zpřísnění v oblasti trestního práva před vyhodnocením těchto opatření se jeví v rozporu s principy trestního práva a předem rezignuje na budoucí účinnost těchto opatření.

Návrh zavedení trestnosti přípravy trestného činu krácení daně je ze strany předkladatele odůvodněn především vývojem v oblasti postihování černého trhu s lihovinami, tabákem, resp. s komoditami podléhajícími spotřební dani, kde je kriticky vnímána skutečnost, že trestní zákoník v platném znění neumožňuje trestní postih přípravného jednání ve vztahu k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Jde o typický příklad, kdy kvůli jednotlivým individuálním kauzám z oblasti daně spotřební a na ni navazující DPH, je zaváděno zcela obecné plošné opatření, které se dotkne v zásadě všech osob (ať již právnických či fyzických) v této zemi a může mimo jiné způsobit kriminalizaci podnikání. Návrh trestnosti přípravy krácení daně dopadá na veškeré daňové povinnosti. S vlivem na aplikaci u dalších daní např. u daně z příjmů se důvodová zpráva nevypořádává.

Návrh rozšiřuje podmínky trestní odpovědnosti u trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákona o přípravu. To za situace, že je u tohoto trestného činu značně problematické vymezit hranice přípustného a legálního snižování daňového základu, a tím i daňové povinnosti, a kdy jde již o nedovolené zkrácení daně ve smyslu uvedeného trestného činu. S ohledem na rozdíly mezi jednotlivými druhy daní a na rozmanitost konkrétních případů, nelze dát jednoznačnou a všeobecně platnou směrnici k tomu, které postupy jsou beztrestné a které jsou již trestným činem. Je pravděpodobné, že v této otázce bude mít při posuzování větší váhu společenská nálada a politická ambice, než racionální zvážení nebezpečnosti a škodlivosti konání daňového poplatníka.

Z hlediska reálného uplatnění navrhované novely zákona může ustanovení § 240 odst. 4 paralyzovat činnost statutárních orgánů korporací a účetních, neboť tyto osoby mohou mít obavy realizovat běžné právní úkony a účtovat o účetních případech v účetnictví, sestavit na základě účetnictví účetní závěrku a podat daňová přiznání, neboť nebude zřejmé, které situace mohou být posouzeny jako příprava krácení daně. V souvislosti s povinností překazit trestný čin daňový upozorňujeme, že tato povinnost dopadá také stejnou měrou na pracovníky finanční správy. Je zřejmé, že předkladatel se z tohoto úhlu pohledu na překládanou úpravu zákona nedívá a upřednostňuje pohled na úzkou skupinu daňových poplatníků organizujících trestnou činnost. Je zde velké riziko možnosti masivního nárůstu trestních oznámení ze strany správců daně tak, aby se sami případně ochránili před vlastním trestním stíháním. Jsme přesvědčeni, že tyto skutečnosti jsou jednoznačným a závažným argumentem pro vypuštění povinnosti překazit trestný čin daňový z § 367 odst. 1 trestního zákona v případě, kdy bude schválena trestnost přípravy trestného činu daňového.

Společenská nebezpečnost návrhu spočívá také v tom, že umožňuje správci daně a policii selektivně posoudit případy, které budou vyšetřovány a u kterých bude zahájeno trestní stíhání, což je v přímém rozporu se záměrem EU vypořádat se s korupcí ve státní správě. Zahájení trestního stíhání je natolik destruktivní pro podnikání, že bude v rámci konkurenčního boje pro korupční jednání velmi přitažlivé.

Další informace prosím na níže uvedených kontaktech:
Ing. Martin Tuček                                                      
prezident KDP ČR                                                      
T: +420 602 435 194                                                    
E: tucek@adeus.cz                                                      
H: www.kdpcr.cz                                                                                       

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
člen Prezidia KDP ČR
T: +420 602 771 822
E: nesrovnal@volny.cz
H: www.kdpcr.cz  

Komora daňových poradců ČR                                  
Kozí ulice č. 4
602 00 Brno - město

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4552 daňových poradců a eviduje 855 společností vykonávajících daňové poradenství. KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Komora je členem ConfédérationFiscaleEuropéenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese http://www.cfe-eutax.org/. Více naleznete prosím na http://www.kdpcr.cz .