2024

Publikováno 05.03.2024

 

Podmínky pro účast v soutěži

 • k hodnocení budou přijaty pouze diplomové práce obhájené v době od 21. 9. 2023 do 20. 9. 2024; bakalářské práce nebudou do soutěže postoupeny
 • diplomovou práci může do soutěže přihlásit student nebo vedoucí práce
 • nosným tématem musí být daňová problematika ve vztahu k interpretaci a aplikaci daňových předpisů jejich adresáty, správci daní a soudy (nezahrnuje makroekonomickou oblast, veřejné finance a obecnou daňovou politiku) 
 • zaslání diplomové práce v elektronické podobě, spolu s posudkem vedoucího a oponenta a potvrzení o provedení ověření antiplagiátorství absolventské práce v daném termínu
 • souhrn diplomové práce v rozsahu 1 strany A4
 • jazyk diplomové práce pouze – čeština, slovenština
 • do soutěže se mohou přihlásit studenti denního i kombinovaného studia
 • student přihlášením své práce souhlasí s jejím zveřejněním na webových stránkách Komory v případě umístění jeho práce na vítězných pozicích  

Prosíme studenty o průběžné zasílání prací poté, co obdrží svá hodnocení od vedoucího diplomové práce a svého oponenta, aby měla hodnotící komise dostatek času na hodnocení prací. Podmínkou pro účast v soutěži je úspěšné obhájení této práce. Informaci o obhájení je možné emailem potvrdit dodatečně. 

Harmonogram soutěže

                   

do 20.září 2024

 
          

zaslání elektronické verze diplomové práce, včetně posudku vedoucího a oponenta
shrnutí diplomové práce v rozsahu 1 A4
potvrzení o provedení ověření antiplagiátorství absolventské práce

 

přelom září / říjen 2024

     

hodnocení diplomových prací hodnotící komisí složené ze zástupců Prezidia KDP ČR a daňových poradců

 

říjen 2024

 
     

oznámení výsledků soutěžícím a vedoucím diplomových prací

              

listopad až prosinec 2024

 
     

ocenění studenta na vybrané slavnostní akci Komory daňových poradců

Hodnotící komise

Ing. Bc. Pavlína Fialová

Manažerka odborných záležitostí v kanceláři KDP ČR. Absolvovala Fakultu podnikatelskou VUT a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity se zaměřením na právo a podnikání. Externě vyučovala předměty z oboru účetnictví a daní na Fakultě podnikatelské VUT v Brně.

Mgr. Michal Frankl

Daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR, člen Sekce pro profesní otázky a Diskusní skupiny korporátních daňových poradců KDP ČR

JUDr. Ing. Martin Kopecký

Daňový poradce, člen Sekce daně z příjmů právnických osob, Sekce daně z přidané hodnoty, Sekce mezinárodní zdanění a clo a Sekce účetnictví KDP ČR. Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Podnikatelské fakulty VUT v Brně. Soudní znalec v oboru převodních cen. Autor odborných textů, pravidelně se účastní připomínkovacího řízení k připravované legislativě, má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti daňového poradenství, zejména pro klienty v oblasti výroby a obchodu.

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Daňová poradkyně, náhradnice Prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR, lektorka v řadě vzdělávacích agentur

Hodnoticí kritéria

 • invenčnost a argumentační přesvědčivost
 • soulad s profesí daňového poradce
 • využitelnost závěrů v praxi
 • míra dodržení nosného tématu

Ocenění pro studenty a vedoucí práce

 • nabídka publikace redukovaného textu v Bulletinu či v e-Bulletinu
 • nabídka bezplatné účasti na Komorou pořádané akci se zahrnutím slavnostního předání poukazu na finanční odměnu
 • mezi studenty vítězných prací bude rozdělena finanční částka 18 tis. Kč; odměna ve výši 10 tis. Kč pro vítěznou diplomovou práci, dále pak 5 tis. Kč pro druhou v pořadí a 3 tis. Kč pro třetí v pořadí  
 • mezi vedoucí vítězných diplomových prací bude rozdělena finanční částka ve stejné výši jako pro příslušného studenta (vedoucí výherní práce obdrží 10 tis. Kč, vedoucí diplomové práce, která se umístí na 2. místě, 5 tis. Kč a vedoucímu diplomové práce na 3. místě 3 tis. Kč)

Kontakt

Požadované podklady zašlete nejpozději do 20. září 2024 na email foretova@kdpcr.cz.

V případě dotazů kontaktujte:

Kateřina Foretová
foretova@kdpcr.cz
+420 605 205 705

Ohlédnutí za předchozími ročníky

1. ročník soutěže
vyhlášení soutěže
- tisková zpráva "Soutěž o nejlepší diplomovou práci má své vítěze"
fotogalerie z 1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing Conference, kterou pořádala IFA ČR ve spolupráci s KDP ČR na půdě VŠE v Praze dne 16. 10. 2018, kde proběhlo slavností předání šeků z rukou prezidentky Komory daňových poradců vítězným studentům. 

2. ročník soutěže
vyhlášení soutěže
- tisková zpráva "Druhý ročník soutěže diplomových prací má své vítěze"

3. ročník soutěže
- stránky k soutěži diplomových prací
- tisková zpráva "Soutěž o nejlepší daňovou diplomku potvrdila, že daně jsou problematika napříč obory"

4. ročník soutěže
- stránky k soutěži diplomových prací
- tisková zpráva "Soutěž o nejlepší diplomku zná své vítěze"
- fotogalerie z 12. ročníku odborného semináře Národní účetní rady, kde proběhlo slavnostní předání šeků z rukou prezidentky a viceprezidenta Komory daňových poradců vítězným studentům  

5. ročník soutěže
stránky k soutěži diplomových prací
tisková zpráva "Daňová problematika jde napříč obory"

6. ročník soutěže
- stránky k soutěži diplomových prací
- tisková zpráva "Soutěž o nejlepší diplomovou práci na daňové téma má svého vítěze"