Nesouhlasíme s automatem na pokuty

Publikováno 14.12.2015

Brno, 14. prosince 2015 – Komora daňových poradců České republiky podporuje snahu finanční správy zabránit daňovým únikům. Kontrolní hlášení je pravděpodobně jedním z možných nástrojů jak daňovým únikům zabránit. Znamená však i významné zatížení poctivých daňových poplatníků. Komora daňových poradců vyzývá finanční správu, aby zmírnila nastavené nepřiměřené sankce a v čase zbývajícím do „spuštění“ účinnosti kontrolního hlášení se snažila omezit obtíže spojené s jeho zavedením tak, aby vše proběhlo bez zbytečné zátěže a postihování plátců daně, kteří řádně plní své daňové povinnosti. 

Na základě záměru Ministerstva financí budou mít od ledna 2016 všichni plátci DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. V tomto hlášení budou povinni uvádět mimo jiné všechny tuzemské vydané a přijaté faktury. Podle finanční správy je cílem hlášení eliminovat daňové podvody v rámci tzv. karuselových podvodů.

Komora daňových poradců podporuje snahu daňové správy zabránit daňovým únikům. Kontrolní hlášení je pravděpodobně jedním z možných nástrojů směřujících k tomuto cíli. Nástroje srovnatelné s kontrolním hlášením navíc používají i jiné členské státy EU.

Považujeme však za nezbytné se vyjádřit k současnému stavu jeho přípravy a jeho uvádění do praxe.

Struktura kontrolního hlášení a detail uváděných údajů je v mnoha bodech odlišný od tzv. záznamní evidence, kterou nyní zákon o DPH vyžaduje. Proto většina běžných plátců DPH musí provést úpravy svých účetních systémů či doplnit údaje, které nejsou v současné době evidované. Samotná příprava účetních systémů, i povinnost podávání kontrolního hlášení, znamená pro daňové poplatníky významné výdaje a administrativní zátěž.

Přestože základní pravidla týkající se kontrolního hlášení jsou v zákoně o DPH již od konce roku 2014, teprve na začátku prosince 2015 zveřejnila finanční správa informace týkající se způsobu vyplňování kontrolního hlášení. Takové prodlení, i přes relativně dlouhou dobu nabytí účinnosti kontrolního hlášení (tzv. legisvakanční lhůta), představuje výraznou komplikaci při zavádění tohoto opatření.

Komora považuje za problematický a velmi tvrdý systém pevných pokut spojených s jednotlivými pochybeními při podání kontrolního hlášení. Jako příklad lze uvést pokutu při nedodržení termínu (5 kalendářních dnů) pro odpověď na výzvu správce daně, kdy i jednodenní prodlení znamená automatické uložení pokuty ve výši 30 000 Kč bez možnosti jejího snížení.
Plnění povinností poplatníků bude komplikovat povinná komunikace od správce daně přes e-mail nebo datovou schránku. Pokud fyzická osoba - plátce daně - nemá zřízenu datovou schránku, bude správce daně komunikovat e-mailem. V takovém případě bude e-mail považován za doručený již v okamžiku jeho odeslání. Pomineme-li bezpečnost takové komunikace a nejistoty spojené se skutečným doručením e-mailu, jsou plátci daně bez datové schránky oproti 5denní lhůtě na odpověď výrazně znevýhodněni vůči ostatním plátcům, kteří datovou schránku mají a jejich lhůta pro splnění povinností začíná běžet až od vyzvednutí zprávy z datové schránky resp. od fikce doručení.

Komora proto vyzývá finanční správu, aby v čase zbývajícím do zavedení kontrolního hlášení:

  • Přijala opatření k úplnému či částečnému prominutí sankcí spojených s podáváním kontrolního hlášení zejména v prvních obdobích tak, aby odrážely základní daňové zásady a byly úměrné uděleným sankcím vůči závažnosti pochybení.

A dále:

  • V maximální možné míře informovala daňové poplatníky o všech praktických stránkách kontrolního hlášení, a to nejlépe formou on-line odpovědí. Anonymně pak mohou být zveřejňovány na webu finanční správy.
  • U subjektů, které nemají zřízenu datovou schránku (především některé fyzické osoby), zvážila z důvodu technických omezení e-mailové komunikace umožnění komunikace klasických způsobem, čímž dojde k zrovnoprávnění s plátci daně, kteří datovou schránku mají.
  • Vzala na vědomí a nezlehčovala skutečnost, že podávání kontrolních hlášení je spojeno s dodatečnými náklady na straně plátců daně. 
  • Po zavedení kontrolních hlášení v maximální možné míře spolupracovala s daňovými poplatníky na odstraňování chyb a nejasností.

Komora hájí a podporuje řádnou správu daní a plnění povinností daňových poplatníků a usiluje o stanovení takových podmínek, které umožňují plnění těchto povinností bez nadbytečného zatěžování poplatníků. 
V předcházejícím období se již Komora daňových poradců ČR prostřednictvím tiskových zpráv vyjadřovala k daňové problematice, především v souvislosti s novelou trestního zákoníku a elektronizace daňové správy

Ing. Petra Pospíšilová

prezidentka KDP ČR

Ing. Martin Tuček

viceprezident KDP ČR
T: +420 731 423 975  

E: ppospisilova@csob.cz 

H: www.kdpcr.cz
T: +420 602 435 194  

E: tucek@adeus.cz 

H: www.kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 626 daňových poradců a eviduje 885 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
Tisková zpráva KDP ČR - Nesouhlasíme s automatem na pokuty 172KB Stáhnout